Moja książka „Gdańsk jako wyzwanie”

Tyle w nas Gdańska, ile nas w nim. „Chciałbym, aby mówiąc: jestem gdańszczaninem, jo jem z Gduńska, Ich bin ein Danziger, I am from Gdańsk, każdy z nas mógł odczuwać ten szczególny rodzaj dumy, płynący z przynależności do dziedzictwa kulturowego tego wyjątkowego miasta. Miasta zawsze na wskroś europejskiego, które wraz z Polską powraca do swych cywilizacyjnych korzeni” – tak mówiłem, otwierając pierwszy Światowy Zjazd Gdańszczan w maju 2002 roku w Teatrze „Wybrzeże”. Było to pierwsze spotkanie dawnych i obecnych, mówiących różnymi językami, reprezentujących różne państwa ludzi, kochających to samo miasto – Gdańsk.
[czytaj więcej - Wstęp]

"Droga na Nowe Ogrody"
Moi rodzice obdarowali mnie swoją miłością, wyposażając w busolę wartości, abym w życiu nie zbłądził. Są dla mnie autorytetem i żywym sumieniem. I jeżeli popełniałem w życiu jakieś błędy czy jeszcze popełnię, to w silnym przeświadczeniu, że wyłączną odpowiedzialność sam ponoszę, bo rodzice mnie szczodrze wyposażyli na tę długą i niełatwą drogę życia. 
[czytaj więcej - Droga na Nowe Ogrody]

"Gdańsk obywatelski"
Kierunek i dynamika zmian społecznych i gospodarczych w każdymmieście – i w kraju – zależy od trzech rodzajów kapitału: ludzkiego, społecznego i finansowego. Postawy, mentalnośći indywidualne wybory ludzi mają decydujący wpływ na dwa pierwsze rodzaje kapitału. Polacy pomnożyli kapitał ludzki, sąlepiej wykształceni niż na początku lat dziewięćdziesiątych, bardziej zaradni, zamożniejsi, bardziej dbają o zdrowie i więcejczasu poświęcają uprawianiu sportu i rekreacji. 
[czytaj więcej - Gdańsk obywatelski]

"Gdańsk ducha: niematerialne znaczenia"
Miasto to nie tylko jego materialna tkanka, wszystkie budynki,drogi, rurociągi. Miasto to więcej niż jego zakłady pracy, parki, ulice i wieżowce. Miasto to także – a może przede wszystkim– jego nienamacalny, niewidzialny, lecz być może najważniejszy potencjał duchowy, zapisany w umysłach mieszkańców,w znaczeniach jego przestrzeni wewnętrznych. To ten potencjał w dużej mierze decyduje o atrakcyjności miasta, o jegokreatywności i możliwościach dalszego rozwoju.
[czytaj więcej - Gdańsk ducha: niematerialne znaczenia]

"O źródłach dobrobytu miasta"
Rozwój miast nie jest możliwy bez wzrostu gospodarczego. Dobrzeprosperujące przedsiębiorstwa są motorem wzrostu, ponieważ to właśnie na poziomie przedsiębiorstwa (mikro, małego,średniego czy największego) następuje wytwarzanie bogactwa. Dlatego dobrze prosperujące, wygrywające konkurencję lokalną,krajową czy globalną oraz ekspansywne przedsiębiorstwa są istotnym warunkiem rozwoju miast i kraju.
[czytaj więcej - O żródłach dobrobytu miasta]

"Dynamiczny Gdańsk"
Przyszło nam żyć w niezwykłym czasie zmian i rozwoju. Naszemiasto przeżywa przyspieszony rozwój gospodarczy i urbanistyczny, powstają nowe dzielnice, nowe miejsca pracy, rozwijasię społeczeństwo, wzrasta jakość życia. Gdańsk już kilkakrotnie w swojej historii przeżywał takie okresy przemian: w XIVi XVII wieku oraz na przełomie XIX i XX stulecia.
[czytaj więcej - Dynamiczny Gdańsk]

"Dobra marka, czyli Gdańsk"
Wszelkie zmiany miasta na lepsze, tworzenie warunków wysokiejjakości kształcenia i magnesów przyciągających najbardziej twórcze indywidualności, powinny wymuszać działania związanez kreowaniem wizerunku miasta. I nie chodzi tu o prosty marketing promocyjny, który często sprowadza się do rozsławianiamiasta, do mówienia, jakie jest piękne i ważne i jak wielką rolę odegrało w historii. Tu chodzi o coś zupełnie innego– o pokazanie w nim czegoś unikatowego, odmiennego i opowiedzenie o tym za pomocą interesującej formy, interesującego języka.
[czytaj więcej - Dobra marka, czyli Gdańsk]

"Metropolizacja: Gdańsk nie jest samotną wyspą"
Zasadniczą cechą globalnej gospodarki, do której Polska przystąpiłapo 1990 roku, jest silna konkurencja między poszczególnymi aktorami światowej sceny. Konkurują ze sobą przedsiębiorstwa,regiony, miasta i państwa, a nawet bloki państw, jak na przykład Unia Europejska ze Stanami Zjednoczonymi.Konkurencja i umiędzynarodowienie gospodarki światowej powodują konieczność metropolizacji miast, ponieważ tylkoduże i sprawne zespoły miejskie są w stanie spełnić wymagania współczesnej gospodarki. Czy Gdańsk jest w stanie sprostaćtym wyzwaniom?
[czytaj więcej - Metropolizacja: Gdańsk nie jest samotną wyspą]

"Zamiast zakończenia: Gdańsk nieskończony"
Gdańsk to jeden z najważniejszych europejskich symboli XXstulecia. Miasto-pomost między XX a XXI wiekiem. Miejsce wybuchu II wojny światowej na Westerplatte, która doprowadziłado politycznego i cywilizacyjnego podziału naszego kontynentu i do zniewolenia Europy Środkowej i Wschodniej. Alerównież miejsce narodzin Nowej Europy. To tu, na terenie Stoczni Gdańskiej, noszącej imię wodza rewolucji bolszewickiej– Włodzimierza Lenina, z protestu robotniczego, kierowanego przez robotnika Lecha Wałęsę, narodził się największyw nowożytnej Europie masowy, pokojowy, obywatelski ruch „Solidarność”, który bez użycia siły otworzył Polsce i innymzniewolonym narodom bramę ku wolności i samostanowieniu.
[czytaj więcej - Zamiast zakończenia: Gdańsk nieskończony]

[czytaj więcej - Przypisy]
[czytaj więcej - Spis treści]

Pobierz całą książkę: Paweł Adamowicz "Gdańsk jako wyzwanie"

Skomentuj: Moja książka „Gdańsk jako wyzwanie”